Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

28 luty 2021

 

Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097 za 2020 rok
Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy,Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2019.
Dzięki Waszej Państwo życzliwości zebraliśmy kwotę 2998 ,10 zł.
Państwa życzeniem było, aby z w/w środków wesprzeć potrzeby: OSP DOMARADZ GÓRA (382,90 zł), DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE i SPECJALNEJ TROSKI (1029,5 zł), AKCJA E-LIFE (122 zł) PRZEDSZKOLE DOMARADZ (242,20 zł), SPORT (68,40 zł),OGÓLNIE CELE STATUTOWE ( 1031,90zł),pozostałe cele, w tym potrzebujący mieszkańcy gminy wskazani z imienia i nazwiska (121,20 zł).
Z w/w środków jeszcze w 2020 r. wsparto OSP Domaradz Góra poprzez zakup latarek do hełmu, nasadek do sterowania ruchem oraz uchwytów do hełmu (łącznie 390 zł).
Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności pomagaliśmy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Domaradz poprzez wspieranie ich żywnością.
W 2020 r. przekazaliśmy łącznie 72 ,6 ton żywności ponad 1350 najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy – kwalifikującym się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Łącznie przekazano żywność o wartości 939 571,23 zł,
w tym w ramach:
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - 323 915,28 zł;
Programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”
- 589 655,95 zł
Darowizna od Fundacji TVN 100 obiadów dziennie przez 10 dni (łącznie 1000 obiadów) na kwotę 26 000 zł
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie, w ramach wolontariatu oraz dzięki ogromnej życzliwości i przychylności osób wrażliwych na człowieka potrzebującego.
Korzystając z okazji Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz składa serdeczne podziękowania Wszystkim Osobom, które w tym trudnym okresie pandemii wspierały inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie.
Dziękujemy:
Pani Dorocie Rosińskiej - Jęczmienionka – Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie oraz Jej Współpracownikom, Pani Grażynie Błażko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu oraz Pracownikom GOP, Fundacji TVN nie jesteś sam z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią Dominikę Świerczewską – pełnomocnika,
Panu Janowi Kędra – Wójtowi Gminy Domaradz, Panom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Domaradz; dziękujemy za poświęconych wiele godzin nieodpłatnej pracy przy obsłudze dystrybucji żywności Wolontariuszom i Członkom Stowarzyszenia, w tym:
Pani Bożenie Hunia i Jej Rodzinie, Pani Bożenie Zbiegień i Jej Rodzinie, Pani Agacie Herbut i Jej Rodzinie, Pani Justynie Kozubek i Jej Rodzinie, Panu Wiesławowi Sikora i Jego Rodzinie, dziękujemy Wszystkim bez, których realizacja podejmowanych inicjatyw nie byłyby możliwa.
Bardzo dziękujemy Państwo Wam- Darczyńcom 1%; bez Waszego wsparcia działalność Stowarzyszenia, ograniczona ze względu na pandemię także byłaby niemożliwa.
Szanowni Państwo, ze środków 1% wskazanych na cele statutowe przeznaczono: na utrzymanie strony www Stowarzyszenia(usługa hostingowi 184,50 zł, domena Domaradz.org- 123zł); pokrycie kosztów księgowości 400 zł (biuro rachunkowe)– posiadanie strony www
i prowadzenie księgowości warunkuje realizację w/w inicjatyw.
Z uwagi na pandemię nie wydaliśmy pozostałych środków na cele wskazane przez Darczyńców. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje :
1) Bernadeta Głód tel. 601 079 926, e-mail: bglod@interia.pl ,
2) Krystyna Łobaza tel.601 084 771, e-mail: krystyna@agromasz.auto.pl,
3) Mariusz Augustynek tel. 669 281 414, e-mail: mariusz.augustynek@gmail.com ,
4) Tomasz Bober e-mail: tbober@domaradz.pl .
Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu, jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.
Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP lub inne odczuwane przez Państwa potrzeby (np. OSP w Golcowej, KGW w Baryczy, działalność statutowa, itp.) wpisujące się w działalność statutową Stowarzyszenia; Statut i cele działalności są zamieszczone na stronie WWW Stowarzyszenia: http://domaradz.org/
Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko/miejscowość i wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego, pomożemy potrzebującym mieszkańcom.
Przekazanie 1% podatku nie jest trudne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wystarczy podać numer KRS 0000253097 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2020.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) jeśli ma taką wolę -organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.
Podatnik ma także prawo pozostać anonimowym i nie podawać swoich danych.
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekażą Urzędy Skarbowe w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Z góry serdecznie dziękujemy Państwu za przychylność do naszej prośby.
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz