Prośba o przekazanie 1,5% podatku nr. KRS: 0000253097

13 luty 2023

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy,
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2021.
Jeszcze raz dziękując za Waszą życzliwość zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.
Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1,5% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP, dzieci z Państwa Szkoły, działalność statutowa.
W 2022 roku dzięki Waszej życzliwości zebraliśmy kwotę 5 200,30 zł.
Państwa życzeniem było aby przeznaczyć :
na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych - 978,10 zł,
na działalność OSP Domaradz – Góra – 611,90 zł,
na sport – 57,50 zł
pozostałe środki na cele statutowe stowarzyszenia (te środki pozwalają nam m.in. na utrzymanie strony www Stowarzyszenia: 394,83 zł/rok oraz zabezpieczenie prowadzenia prawidłowej księgowości przez biuro zewnętrzne: 500 zł/rok).
Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
 
Takie sprawozdanie będzie przygotowane po sporządzeniu „Bilansu” oraz „ Rachunku zysku i strat” za 2022 r.
W 2023 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.
Jak co roku zapraszamy Państwa do włączenia się w działalność Stowarzyszenia,
kontakt osobisty, e-mail: bglod@interia.pl
lub tel. Bernadeta Głód: 601 079 926, Tomasz Bober: 883 083 200, Mariusz Augustynek : 669 281 414
Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo podpowiecie nam jakie działania, inicjatywy Waszym zdaniem warto wesprzeć w naszym środowisku.
Cele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz wg Statutu z dnia 12 września 2013 r.:
Wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej.
Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. w tym rozwój przedsiębiorczości.
Aktywna walka z bezrobociem.
Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego i gospodarczego.
Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
Dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu.
Ochrona i promocja zdrowia.
Prowadzenie działalności krajoznawczej. turystycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Pomoc społeczna. w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonym.
Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.
Działalność wspomagająca technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
Działalność wydawnicza.
Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie a niezbędne środki pozyskiwane są ze składek członkowskich, z dotacji (gdzie wymagany jest często wkład własny) oraz 1,5% za który jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2022 r. Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności uczestniczyliśmy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz w programie o niemarnowaniu żywności w ramach, którego otrzymujemy żywność ze sklepów Biedronka. Otrzymaliśmy także grant w wysokości 5000 zł w ramach Programu Grantowego w projekcie Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II. Za otrzymane środki zakupiliśmy maszynę do produkcji waty cukrowej oraz koszulki/stroje dla 30 dzieci/młodzieży przyszłych wolontariuszy.
Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz