Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

02 czerwiec 2023

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ

 

uprzejmie zaprasza na XVIII Zwyczajne Walne ZebranieSprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

w dniu 10 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia w Domaradzu- budynek Gminnego Ośrodka Kultury, piwnica wejście od klatki schodowej Domu Nauczyciela.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania, głosowanie

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał .

5. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu obrad.

6. Głosowanie nad przyjęciem Porządku obrad.

7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego – Krystyna Łobaza

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego – Mariusz Augustynek

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Bożena Hunia

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Wybory nowych władz Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Gminy Domaradz,

głosowanie oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

12. Przedstawienie planu pracy na lata 2023- 2024, dyskusja

13. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia, przyjęcie podjętych decyzji.

14. Odczytanie uchwał

15. Zakończenie zebrania.