Dziękujemy Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniemu WBK za możliwość realizacji i kontynuowania projektu „Zmieniamy „ w ramach konkursu grantowego pt.” Tu mieszkam tu zmieniam\"

Dzięki otrzymanym środkom finansowym w ramach konkursu grantowego pt.” Tu mieszkam tu zmieniam” ogłoszonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w Warszawie, grupa seniorów z wioski Domaradz woj. podkarpackie miała możliwość wspólnie tworzyć Kawiarenkę Seniora w ramach zgłoszonego projektu/inicjatywy pt. „ Zmieniamy ”. Inicjatorami projektu sfinansowanego przez Bank Zachodni WBK są seniorzy, którzy uczestnicząc w ostatnich 3 latach w projektach dotacyjnych (m.in.FIO i ASOS) realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz poczuli się potrzebni w środowisku, polubili być razem i chcieliby się częściej spotykać.

Zapragnęli stworzyć miejsce przyjazne osobom starszym jakim na wzór dużych miast jest Kawiarenka Seniora, miejsce integracji mieszkańców, podtrzymywania kontaktów, rozbudzania chęci do działania, podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

 W ramach wspomnianych projektów i wolontariatu, użyczoną od gminy piwnicę wytynkowano, pomalowano, urządzono toaletę, ze środków otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w ramach projektu zakupiono telewizor i komputer- co umożliwia przy herbacie podziwianie „dobrych praktyk  ” i aktywnych seniorów z całej Polski.

Domaradzcy seniorzy zachęceni przez lubianego Kubę Wesołowskiego do udziału w konkursie grantowym \"Tu mieszkamtu zmieniam ” poprosili Fundację Banku Zachodniego WBK o grant w wysokości 2500 zł na zakup do tworzonej Kawiarenki Seniora m.in. ekspresu do kawy - bo podobno taka kawa zwłaszcza z ubitym mlekiem jest bardzo smaczna, parowaru do warzyw – bo dla seniora takie przekąski są najzdrowsze, mini piekarnika do ciast – aby wspólnie upiec proste ciasto i zapachem zapraszać przechodzących – nie tylko seniorów, mini lodówki aby w zapasie mieć coś dobrego.    

Z założenia Projekt realizowany był  od lutego 2015 r. do końca czerwca 2015 r. Podczas regularnych sobotnich spotkań m.in. na początku zapoznano się z instrukcją obsługi zakupionego sprzętu, omówiono zarys programu działalności Kawiarenki Seniora, sposób promocji,  wybrano osoby odpowiedzialne za realizację inicjatywy. W środku tygodnia przy kawie spotykały się seniorki po wspólnym  chodzeniu z kijkami nordic walking.

W ramach realizacji projektu zorganizowano sobie okolicznościowe spotkania m.in. tłusty czwartek, „ Dzień kobiet”, spotkanie przy święconce. Podczas spotkań dzielono się m.in. pomysłami na ciekawe spędzanie wolnego czasu, rozwijanie pasji i zainteresowań, utworzono trzyosobową grupę do przygotowania projektu na konkurs „Seniorzy w akcji”.

Na pierwszą degustację kawy zaproszono Wójta Gminy Domaradz, który zauważył potrzebę uzupełnienia wyposażenia o lodówkę i zadeklarował jej podarowanie. Dzięki temu za zgodą Fundację BZ WBK zakupiono lepszej jakości piekarnik oraz niezbędny drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

W dniu 06.06.2015 r. na spotkaniu podsumowującym zadeklarowano kontynuowanie inicjatywy Kawiarenki Seniora po przerwie wakacyjnej, zaproponowano m.in. zorganizowanie warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem paro waru oraz piekarnika ufundowanego przez BZ WBK.

W projekcie uczestniczyło ok.50 mieszkańców Domaradza, w tym poprzez aktywne zaangażowanie 18 seniorów.

Poprzez możliwość realizacji Projektu pt. „ Zmieniamy ” zapoczątkowany został proces angażowania starszych mieszkańców Domaradza w życie społeczności lokalnej

W odpowiedzi na oczekiwania seniorów stworzone zostało miejsce przyjazne osobom starszym jakim na wzór dużych miast jest Kawiarenka Seniora, miejsce integracji mieszkańców, podtrzymywania kontaktów, rozbudzania chęci do działania, podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności jak również samych seniorów.

 

 

Projekt  pt. „Poznajemy stroje naszych dziadków”  realizowany w Gminie Domaradz przez 3 osobową grupę mieszkańców p.n. „Mieszkańcy Domaradza- Odkrywcy tradycji” we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz za pośrednictwem którego grupa nieformalna ubiegała się o dofinansowanie inicjatywy.

Od 2014 r. na Podkarpaciu jest realizowany trzyletni Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” , który umożliwia mieszkańcom podejmować różnego rodzaju działania, projekty, pomysły, czy też inicjatywy, które mogą spowodować zmianę procesów w otoczeniu lokalnym, tworzenie klimatu do integracji czy też motywowanie do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego.

Środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozyskali wspólnie: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie.

Z wyżej wymienionych funduszy trzyosobowa grupa mieszkańców Domaradza dostała grant w wysokości 5 tys. zł i możliwość realizacji potrzebnego i ważnego dla środowiska wydarzenia.

 Elżbieta Paczkowska – społecznik (m.in. KGW, Akcja Katolicka, Kapela); Barbara Bocek - długoletnia nauczycielka, założyła w SP Izbę Regionalną,  od wielu lat uzupełnia  jej zbiory, dba aby Izba była wykorzystywana jak najczęściej, zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, jest pasjonatką pamiątek i tradycji lokalnych, pragnie ich zachować jak najwięcej oraz Stanisław Łobodziński – emerytowany nauczyciel, były wójt, samorządowiec, społecznik, strażak, muzyk, sportowiec utworzyli grupę i pod potrzeby projektu nazwali „Mieszkańcy Domaradza- Odkrywcy tradycji”. Pozwoliło im to uczestniczyć w konkursie i przekonać komisję o potrzebie zaspokojenia ciągłości przekazu kulturowego w środowisku poprzez uzupełnienie w gromadzonej dokumentacji historii wioski i gminy Domaradz, strojów ludowych odzwierciedlających życie i tradycje przodków tych okolic.

Projekt pt. „Poznajemy stroje naszych dziadków”  okazał się szansą dla mieszkańców, którzy potrafią cieszyć się tym co mają- a mają m.in. poczucie tożsamości i możliwość prezentowania specyfiki swojej gminy( m.in. folkloru, tradycji i historii) w środowisku lokalnym i na różnego rodzaju podkarpackich przeglądach, piknikach, dożynkach itp.

Dzięki pozyskanej dotacji można było częściowo odtworzyć typowo domaradzkie dawne stroje tradycyjne i ludowe, których brak był szczególnie odczuwany podczas przygotowań inscenizacji, występów, także chętnie odwiedzanej Izby Regionalnej.

Dodatkową motywacją dla grupy inicjatorów było zauważane niebezpieczeństwo zanikania potrzeby odtworzenia tego elementu historii mimo ożywiania Podkarpacia jako regionu turystycznego bogatego w tradycje- interesującej alternatywy dla mieszkańców miast.

Aby rozwiązać problem potrzeba było zgromadzić dokumentację (zdjęciową, opisy zanotowane oraz zachowane w pamięci najstarszych mieszkańców Domaradza, przygotować projekty oraz wykonać domaradzkie stroje regionalne.

Inicjatywa od początku ukierunkowana była na szeroką współpracę z mieszkańcami, którzy poproszeni zostali o pomoc poprzez upowszechnianie informacji o inicjatywie przy pomocy plakatów, ulotek, strony www Gminy Domaradz, strony www Stowarzyszenia, jak również nieformalnych partnerów m.in.: GOK w Domaradzu, Gminna Biblioteką, KGW, Parafią, Szkołami. Partnerzy wspierali gromadzenie dokumentacji, użyczali swoich zbiorów.

Nieocenioną pomoc projektodawcy otrzymali od nauczycieli i uczniów miejscowych szkół, zwłaszcza SP 1 w Domaradzu oraz Gimnazjum. Na zebraniach rodziców przekazana została prośba o udostępnienie zdjęć i pamiątek rodzinnych oraz sporządzenie krótkich opisów zachowanych w pamięci strojów.

W ramach realizacji Inicjatywy udało się zrealizować:

-  zgromadzić częściową dokumentację  na podstawie dostępnych opisów oraz zebranych informacji od żyjących, najstarszych mieszkańców wioski i gminy,

- wyłoniono wykonawcę i wykonano 3 komplety domaradzkich tradycyjnych strojów ludowych, które stanowią brakujący element historii, będą służyć do kopiowania pod potrzeby kultywowania tradycji,

- przekazano dokumentację wraz z wykonanymi eksponatami na stan Izby Regionalnej w SP nr1 w Domaradzu, gdzie można je podziwiać m.in. poprzez http://www.domaradzsp1.ehost.pl/

motywowano mieszkańców i siebie nawzajem.

 

Realizacja Inicjatywy przyczyniła się do propagowania i rozwijania wszelkich inicjatyw służących poprawie jakości życia mieszkańców w Gminie Domaradz

Zaowocowała wzmocnieniem relacji współpracy i partnerstwa oraz zwiększeniem motywacji do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Rozpoczęte zostały działania, dzięki którym:

- zachęcono do odtwarzania kolejnych domaradzkich strojów regionalnych,

- zwrócono uwagę na  potrzebę zanotowania zachowanych w pamięci najstarszych mieszkańców Domaradza cennych dla środowiska tradycji i zwyczajów,

- wzmacniana jest tożsamość środowiska lokalnego,

- zwiększany jest potencjał kulturalny, historyczny, tradycji regionalnych,

- mieszkańcy dostrzegą  potrzebę pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

 

 

Zrealizowaliśmy projekt pt. PRZEŻYJ DRUGĄ MŁODOŚĆ dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: sierpień - listopad 2014 r.

Liczba beneficjentów: 40 osób (20 osób w wieku 60+, 5 osób w wieku 55+, 15 osób w wieku 15-18 lat).

Zadania w projekcie:

Warsztaty kabareciarskie,

Warsztaty teatralne - odtworzenie widowiska regionalnego DOMARADZKIE WESELE, link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=_KIrkpn2O1s

Warsztaty taneczne.

Poniżej artykuł opublikowany w Powiatowej gazecie Brzozowskiej.

Przeżyj drugą młodość

Na kwotę 36 tysięcy zł opiewał projekt „Przeżyj drugą młodość” w ramach którego zorganizowano w Domaradzu warsztaty kabaretowe, teatralne i taneczne. Projekt, którego realizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, dofinansowany został z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. To już kolejna inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie, której ideą była aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Domaradz oraz integracja pokoleń. W warsztatach wzięło udział 45 osób.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się warsztaty kabaretowe, które poprowadził Kabaret PUK z Krakowa. Ich uczestnicy mieli też okazję zaprezentować swoje umiejętności przed szeroką publicznością podczas występu w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu.

Wielkim sukcesem okazała się reaktywacja sztuki „Domaradzkie wesele”, wystawionej w ramach warsztatów teatralnych. – Widowisko to zostało odtworzone po 40 latach – opowiada  Mariusz Augustynek - Zastępca Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz. – Warsztaty były bardzo intensywne - w ciągu siedmiu dni przepracowano 50 godzin. Wysiłek jednak się opłacił, ponieważ finałowe przedstawienie zgromadziło liczną publiczność. Blisko 300 osób nagrodziło występujących owacjami na stojąco. Nie wykluczamy powtórzenia prezentacji, ze względu na dość duże zainteresowanie sztuką. Z pewnością na ten sukces pracowali profesjonalni prowadzący - aktorka filmowa i teatralna z Warszawy Iza Kała oraz aktor teatralny z Krakowa Alan Pakosz, ale przede wszystkim uczestnicy projektu – podkreśla pan Mariusz. – Najmilej z warsztatów wspominać będę rodzinną atmosferę naszych spotkań, swego rodzaju więź, jaka się między nami wytworzyła – opowiada jedna z uczestniczek Elżbieta Paczkowska. - Już wcześniej zdarzało mi się występować na scenie, więc nie byłam onieśmielona grając swaszkę w „Domaradzkim weselu”. Sama też pisałam już scenariusze, więc taka forma nie była mi obca. Bardzo podobała mi się idea, żeby dać coś od siebie dla kogoś. Natomiast końcowe oklaski, podziękowania ludzi, czy prośby o powtórzenie sztuki zdecydowanie wynagrodziły włożony trud – podsumowuje pani Elżbieta.

Ostatnie warsztaty - taneczne, w których uczestniczyło ponad 20 osób, prowadzili instruktorzy ze Studia Tańca Podkarpacie Pana Adama Berkowicza.  – Instruktorzy dostosowali formę zajęć do różnicy wieku uczestników. Również te warsztaty nastawione były na integrację. Uczestnicy nabyli też nowe umiejętności taneczne i poprawili ogólną sprawność fizyczną – dodaje Zastępca Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Niemal wszyscy uczestnicy projektu wzięli też udział w wyjeździe studyjnym  do Krakowa, gdzie w Teatrze KTO mieli możliwość obejrzeć sztukę „Kredyt zaufania”. - Jesteśmy przekonani, iż projekt przyniósł oczekiwane efekty – zapewnia Mariusz Augustynek. - Zdecydowanie zintegrował mieszkańców Gminy Domaradz, nie tylko uczestników, ale również przybyłych na widowisko regionalne, czy prezentację kabaretu. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą takie efekty. Obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz realizuje dwa inne projekty („Kawiarenka seniora” oraz „Poznajemy stroje naszych dziadków”) oraz stara się o pozyskanie środków finansowych na kolejne inicjatywy i oczekiwania mieszkańców.

 

Stowarzyszenie jest bardzo wdzięczne za pomoc w realizacji projektu „Przeżyj drugą młodość” Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Domaradzu, Izbie Regionalnej przy SP w Domaradzu oraz Kole Gospodyń Wiejskich w Domaradzu.

 

 

Projekt Międzypokoleniowa mobilizacja w gminie Domaradz

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI